ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παράταση θέσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στις «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες», για εργαζόμενους στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, με ηλικία από 18 ετών και άνω. Το εκπαιδευτικό επίδομα του προγράμματος είναι 80 ώρες με 5 ευρώ την ώρα, δηλαδή συνολικά  έως 400 ευρώ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η δράση προσφέρει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης  που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και την πιστοποίηση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες.
Η υλοποίηση του γίνεται με την μέθοδο μικτής κατάρτισης. Δια ζώσης και εξ ’αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

  • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
  • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Ταυτότητα  ή διαβατήριο.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών , πτυχίου ή απολυτηρίου.
  3. Τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ (με πρώτο όνομα δικαιούχου ο καταρτιζόμενος).
 Κάντε την αίτηση σας ΕΔΩ

Επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή την αίτηση σας!!

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια!!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321 1 81079.