Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Όραμα

Εμείς οι ιδρυτές του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ», ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί – φροντιστές, γνωρίσαμε την πραγματικότητα της Ελληνικής Εκπαίδευσης για μία 20ετία. Γνωρίσαμε από πρώτο χέρι όχι μόνο τα τρωτά της σημεία, τα αδιέξοδα και της αδυναμίες της, αλλά και εκείνους τους τρόπους που διευκόλυναν τους μαθητές μας να πετύχουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Με την εμπειρία που αποκτήσαμε τα δέκα χρόνια λειτουργίας τους σχολείου και τη φλόγα που ακόμα καίει μέσα μας δημιουργήσαμε το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ.

Δημιουργήσαμε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο

  • Ποιότητα στην κατάρτιση και τη συμβουλευτική με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
  • Συνεργάτες με άρτια θεωρητική υποδομή και επαγγελματική εμπειρία
  • Εκπαιδευτικά Αντικείμενα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων
  • Αποτελεσματική διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη
  • Καινοτόμα μέσα και εξοπλισμός
  • Σύγχρονες και Λειτουργικές εγκαταστάσεις
  • Διαρκής υποστήριξη του πελάτη

Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης με γνώμονα την επικαιροποιημένη νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως, άνεργοι και εργαζόμενοι να αποκτήσουν μέσα από εξειδικευμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση τις ικανότητες και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για προσωπική και επαγγελματική άνοδο.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και  εξειδικευμένους εργαζόμενους, μεγάλο μέρος των οποίων κατέχει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων, οι οποίοι εργάζονται είτε σε Πανεπιστήμια είτε σε γνωστά ερευνητικά κέντρα. 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο καταξιωμένων εκπαιδευτών –  συνεργατών.

Πολιτική ποιότητας

Το Αριστοτελειο ΚΔΒΜ έχει σχεδιάσει έτσι την οργάνωση της υλοποίησης των προγραμμάτων του, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη των σκοπών και των επιμέρους στόχων. Η συνολική οργάνωση περιλαμβάνει αναλυτικές και χρονικά προσδιορισμένες διαδικασίες σχεδιασμού, προετοιμασίας, οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συγκεκριμένες μεθοδολογίες κατά φάση υλοποίησης, οργανόγραμμα στελέχωσης και αρμοδιοτήτων κ.λ.π.

Σε επίπεδο στελέχωσης, έχει σχεδιαστεί πλήρες οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο θέσεων εργασίας στην ομάδα έργου, έχουν προσδιοριστεί οι μεθοδολογίες επιλογής του και η λειτουργία / δόμηση των επιμέρους διοικητικών, συντονιστικών και επιστημονικών επιτροπών που θα συγκροτηθούν για την αποτελεσματική διοίκηση του έργου.

Σε επίπεδο επιστημονικής οργάνωσης, έχουν καθοριστεί οι εξειδικευμένοι στόχοι που έθεσε ο παρών σχεδιασμός, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους από τα επιστημονικά στελέχη του έργου, καθώς επίσης και η διαδικασία επιλογής και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και οι διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο περιεχομένου, προκατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής κ.λπ.

Σε επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η διάθεση των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων, έχουν προσδιοριστεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης κατά φάση και δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι εφαρμογής και τα παραδοτέα τους.

Σε επίπεδο μεθοδολογιών, έχουν αναλυθεί πλήρως όλες οι απαραίτητες μεθοδολογίες εφαρμογής: η επιλογή καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και στελεχών, η προσέγγιση, αναζήτηση και επιλογή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης ή/και υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και το καθεστώς συνεργασίας στην φάση της υλοποίησης.

Σε επίπεδο αποτελεσματικότητας έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ενεργειών και προσεγγίσεων που αναφέρεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης για την αποτελεσματική προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε επίπεδο σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς, ο φορέας μας μέσα από την συνεχή διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, σχεδιάζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ώστε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας δυνατότητες απορρόφησης για τους ωφελούμενους. Σε επίπεδο ελέγχου προόδου, ο φορέας μας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) των στόχων και της προόδου επίτευξής τους σε κάθε φάση υλοποίησης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και μεθόδους. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αποκλίσεων, να επιτρέπει ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και να οδηγεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των ειδικών και γενικότερων στόχων του προγράμματος.