Δ.ΥΠ.Α. – Voucher 80.000 ανέργων στις ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες

Αναρτήθηκε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, το Μητρώο ωφελούμενων-ανέργων της Α΄ φάσης της νέας δράσης επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Τι περιλαμβάνει:
 • Θεωρητική κατάρτιση που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων , με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 50 – 200 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν: Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων. Κριτήρια Επιλογής: Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Εκπαιδευτικό επίδομα: Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 250€ έως 1000€, αναλόγως της διάρκειας του Προγράμματος (5€/ώρα). Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος) ο ωφελούμενος λαμβάνει το 70% του δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις δικαιούται το 100% του δικαιούμενου ποσού. Υποβολή αιτήσεων: Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση της δράσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Εκπαιδευτικά Αντικείμενα: Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ με επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΕ ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης 200 ωρών. Πιο συγκεκριμένα οι 200 ώρες θα υλοποιηθούν ως εξής:
 • 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
 • 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Από τη Δ.ΥΠ.Α. έχουν εγκριθεί τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης, από τα οποία οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
 • Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 • Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων
 • Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 • Γραμματέας Διοίκησης
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 • Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
Δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο αίτησης
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.α.)
 • Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών (αν υπάρχει)
 • IΒΑΝ (1ος δικαιούχος να είναι ο ενδιαφερόμενος)
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (μπορείτε να εκδόσετε βεβαίωση απογραφής από εδώ : https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes )
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Ελαβα γνώση και συναινώ με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία για τις ανάγκες του προγράμματος. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας της Δ.ΥΠ.Α. για την προστασία τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (GDPR). β. Ελαβα γνώση όλων των όρων του έργου Υπ’ αριθ. 1430/26/01.03.2022 (ΦΕΚ 1446/Β/24.03.2022) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και της παρούσας πρόσκλησης. γ. Ολα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα Αίτηση και δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί είναι ακριβή και αληθή.
** Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται προς Δ.ΥΠ.Α. και εκδίδοντα μόνο μέσω gov.gr ** Περισσότερες Πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.voucher.gov.gr