ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και ΑΝΕΡΓΟΥΣ στον τομέα του τουρισμό από 18 ετών και άνω. Το εκπαιδευτικό επίδομα του προγράμματος είναι 5 ευρώ την ώρα, δηλαδή συνολικά έως και 2.500 ευρώ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

  Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των απασχολούμενων που υπηρετούν τον τουρισμό. Απώτερος σκοπός είναι η συνολική βελτίωση των υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤAI:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί τον τουρισμό της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα αφορά τις κάτωθι κατηγορίες:

 • Εποχικά εργαζόμενους( πρόσκαιρα άνεργους) τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Μακροχρόνια ανέργους στον τομέα του τουρισμό.
 • Εργαζομένους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή\και 2021 σε αναστολή λόγω προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εμψυχωτής Τουριστικών υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 • Υπηρεσίες λουτροθεραπείας\ θαλασσοθεραπείας-
 • Στέλεχος τουριστικών γραφείων.

 

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διακόσιες πενήντα (250) ώρες. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι είναι πέντε (5) ευρώ την ώρα, δηλαδή το μέγιστο είναι δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, έπειτα από την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης και χωρίς απουσίες.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και, επομένως, δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία , τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

στ. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

H επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στον Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας της υποβολής αίτησης συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με την αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατίθεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή, το οποίο αναπτύσσεται από πανεπιστήμια, κοινωνικούς εταίρους, δημόσιους και άλλους φορείς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ταυτότητα.
 • Λογαριασμός IBAN με πρώτο όνομα οι ίδιοι.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Κάντε την αίτησή σας ΕΔΏ

 

Επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή την αίτηση σας!!

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια!!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321 1 81079.