ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ» υλοποιούνται σεμινάρια «Τεχνικών ασφαλείας Β’και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας» που αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενό να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

O τεχνικός ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
 • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
 • Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Β ‘ή Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται βάση την επικινδυνότητα και αυτό διακρίνεται από τα ΚΑΔ της επιχείρησης. Ο διαχωρισμός γίνεται σε Α’, Β’ και Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας.

 • Γ’ Κατηγορία επικινδυνότητας
  Όσο αφορά την Γ’ κατηγορία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010), (ΦΕΚ Α’84) μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και να απασχολεί μέχρι 50 άτομα.
 • Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας
  Όσο αφορά την Β’ κατηγορία για να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας πρέπει να πληροί μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)
   • 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)
   • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)
  • Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)
   Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
   • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
   • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
   • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
   • Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
    και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
  • Μέχρι και 20 εργαζόμενους
   • Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σε κάθε κατηγορία αλλάζει το κόστος και οι ώρες του σεμινάριού. Συγκεκριμένα:

 • Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας
  Το σεμινάριο της Γ’ κατηγορίας έχει διάρκεια 10 ωρών και το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 50€.
 • Β κατηγορία επικινδυνότητας
  Το σεμινάριο της Β’ κατηγορίας έχει διάρκεια 35 ωρών και το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 130€.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Σερρών-Δράμας. Η φυσική σας παρουσία είναι υποχρεωτικη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια είμαστε στην διάθεση σας!!