ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παράταση προγραμμάτων  κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αφορούν κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες και το εκπαιδευτικό τους επίδομα είναι 200 ώρες με 5€ την ώρα δηλαδή συνολικά 1.000€.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η δράση προσφέρει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης  που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και την πιστοποίηση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, κατά την φάση της υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες.
Η υλοποίηση του γίνεται με την μέθοδο μικτής κατάρτισης. Δια ζώσης και εξ’αποστάσεως  διδασκαλίας, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάτριση.

  • 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση,
  • 70 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και
  • 60 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες. Η καταληκτική ώρα της κατάρτισης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Ταυτότητα  ή διαβατήριο.
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών , πτυχίου ή απολυτηρίου.
  • Τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ (με πρώτο όνομα δικαιούχου ο καταρτιζόμενος)

 

 

Κάντε την αίτηση σας ΕΔΩ

 

 

Επικοινωνήστε άμεσα  μαζί μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή την αίτηση σας!!

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια!!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321 1 81079.